Výstupy projektu Podpora neformálních pečujících II.
1. Návrh strategického dokumentu na podporu pečujících osob

Zařazení této aktivity do projektu iniciovaly závěry prvního projektu, který kromě nepříznivé situace pečujících osob a podmínek pro poskytování neformální péče poukázal na překážky v jejich řešení způsobené nedostatkem koordinovaného
a systémového přístupu při tvorbě politiky na podporu neformální péče.

Návrh strategického dokumentu na podporu neformální péče je jeden z klíčových výstupů projektu. Vytvořen byl za spolupráce s poradním týmem expertů a týmem pečujících. Obsah dokumentu je založený na expertním poznání a potřebách artikulovaných cílovou skupinou. Odborně materiál navazuje na analytické aktivity obou projektů. Při tvorbě materiálu byl využit hierarchický přístup, definována byla vize
pro neformální péči, navazující strategické cíle a podcíle. Součástí podcílů je i návrh možných opatření, rozhodnutí o jejich uplatnění, jejich další rozpracování
a implementace je však již na straně příjemce tohoto materiálu a případného nositele strategie na podporu pečujících osob, Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

2.Jak podporovat pečující na regionální a lokální úrovni? Příklady dobré praxe

Dokument obsahuje doporučení a příklady dobré praxe, co lze ve prospěch pečujících zrealizovat na místní úrovni. Návrhy vychází ze současné právní úpravy
a týkají se implementace současné politiky či uplatnění nástrojů v kompetenci samosprávy. Tematicky zahrnují širokou paletu oblastí, ve kterých lze pečující podpořit (např. mapování potřeb pečujících, zahrnutí cílové skupiny do koncepčních dokumentů a komunitního plánování, podpora cílové skupiny v rámci sociální práce a sociálními, zdravotními a dalšími službami, zvyšování informovanosti a osvěty, rozvoj podpory
ze strany občanské společnosti aj).

3. Příručka pro pečující

V rámci projektu byla vydána příručka pro pečující „Jak na péči? Příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka“. Příručka pomůže čtenáři se získáním základních
a důležitých informací v péči o blízkého člověka, poslouží jako rozcestník v začátcích
a v průběhu péče a poradí, kam se obracet dále.

Součástí příručky je 14 krajských listů s kontakty na místa a organizace, kde mohou pečující v místě svého bydliště získat podporu. K dispozici jsou kontaktní listy
ve formátu pdf i exl pro ty, kteří by si rádi dále kontaktní list aktualizovali.

V rámci projektu bylo vytisknuto cca 4 000 příruček, všechny byly rozebrány. Vytištěná verze příručky obsahuje „kapsu“ vytvořenou ze zadní strany obálky, do které je možné vložit kontaktní list či další místně relevantní informace. Organizace, instituce
i jednotlivci, kteří by si rádi profesionálně příručku pro své účely vytiskli, si mohou podklady stáhnout.

4. Závěrečná zpráva z šetření

Cílem dotazníkového šetření zrealizovaného na jaře 2018 bylo zjistit, jaký podíl české dospělé populace v současnosti pomáhá blízké osobě v domácím prostředí, jaký podíl má tuto zkušenost z minulosti, jaké jsou postoje lidí k neformální péči, jaká je jejich ochota se této činnosti věnovat a jak by si v případě potřeby představovali péči o vlastní osobu. Základní výsledky jsou prezentovány v analytické zprávě z výzkumu.

Datový soubor, dotazník a technická zpráva jsou uloženy v Sociologickém datovém archivu.

5. Analýza situace a potřeb skupiny bývalých pečujících a podpora jejich sociálního začlenění

Negativní dopady péče v oblasti pracovního, soukromého i společenského života, finančního a sociálního zabezpečení i zdravotního stavu na pečujícího nezřídka dopadají i po ukončení pečovatelského období. Analýza na základě kvalitativního výzkumu a kvantitativních dat mapuje situaci a potřeby skupiny bývalých pečujících, kterým byla do této chvíle věnována jen malá pozornost. Dokument obsahuje také doporučení na podporu této specifické skupiny, resp. podporu současných pečujících
s ohledem na snížení negativních dopadů péče a prevenci sociálního vyloučení
po jejím ukončení.

6. Analýza sdílení neformální péče

Analýza se věnuje tématu sdílení péče v neformální sféře. Na základě kvalitativního výzkumu a kvantitativních dat z šetření popisuje způsoby spolupráce a podpory hlavní pečující osoby vedlejšími pečujícími ze strany širší rodiny, přátel, sousedství, komunity či dobrovolníků. Pozornost je mj. věnována vztahu hlavní a vedlejší pečující osoby
v rámci různých rodinných i nerodinných vztahů, genderovému rozměru péče, kdy
na péči participují více ženy než muži, okrajově i situaci dětských pečujících. Dokument obsahuje také návrhy, jak podpořit zapojení více osob do péče a tím snížit její negativní dopady na hlavní pečující osobu.

Kontakt: info@nepe.cz

© Copyright Podpora neformálních pečujících